Nákupný košík
Napíšte nám

Všeobecné poučenia k uplatneniu reklamácie

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.


Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.


Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.


1) Reklamace vyřizujete zde: Online reklamace

2) Vyplníte na této adrese reklamační formulář, následně Vám budou poskytnuty informace jak provést reklamaci.

3) Výrobek do reklamace předáváte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. 

4) Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady.

5) Zboží k reklamaci by mělo být ideálně vráceno kompletní včetně příslušenství, čisté a zabalené tak, aby neutrpělo přepravou, tzn. nejlépe do krabice s adekvátní výplní. Prosíme o zvážení, při balení do obálky či fólie, zda je toto zabalení k povaze věci i jejímu výrobnímu obalu dostatečné. Berete zde na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána.

6) Jestliže výrobek určený k reklamaci nebude přijat do 14-ti dní od podání reklamace, reklamace nebude uznána a bude zrušena.


V případě reklamování telefonu a jiných elektronických zařízení, které vyžadují účet čí ověření pro vstup do zařízení, je nutné vyresetovat do továrního nastavení, za ztrátu dat během reklamačního procesu v zařízení nezodpovídáme, doporučujeme veškerá data přes zasláním k reklamaci zálohovat!

V případě, že zařízení bude chráněno heslem či jiným typem zabezpečení nelze vykonat reklamační řízení a zařízení bude zpět odesláno na adresu, ze které bylo přijato. !!

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na [email protected].


Reklamační řád je uzavřen v českém jazyce


Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností:

(jméno a příjmení/název firmy)

Obchodní firma: PCRobot s.r.o.

Spisová značka: C 30592/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích

Sídlo:Příbraz 139, 37802 Stráž nad Nežárkou

Identifikační číslo: 08491658 

kontaktní údaje:

[email protected]

www.pcrobot.cz

(dále jen „prodávající“)


1  Záruka za jakost

1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době kdy kupující věc převzal:

1.1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;

1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3 je věc odpovídajícím množství, míře hmotnosti;

1.1.4 vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.


2 Způsob uplatnění reklamace

2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“ ) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího a to na adrese Příbraz 139 37802 Stráž nad Nežárkou

2.3 Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušného daňového dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

2.5 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží a to zejména přiložením daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.6 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ní byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3 Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruka za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnes převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo v záručním listě či jiném takovém dokumentu.

3.3 Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.4 Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

3.5 U spotřebního zboží je kupující povinen uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.

3.6 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.7 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.8 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 2 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty  se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jim zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.9 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupujícím právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamce.

3.10 V případě vyřešení reklamace výměnnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.


4 Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

4.1.3 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5  mechanické poškození zboží;

4.1.6 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.7 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

4.1.8 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

4.1.9 poškození v důsledku vyšší moci;


5 Závěrečná ustanovení

5.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.


Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 30.11.2018